ดาวน์โหลดโปรแกรมตั้งค่าใช้งาน Internet (ฟรี)
และตั้งค่า MMS ตามคำแนะนำด้านล่าง

To Setup Internet, download app and install (free)
To Setup MMS, follow step below


ตั้งค่าใช้งาน Internet (Internet Setting)

Download (for iPhone & iPad)

1. คลิก Link ด้านบนนี้ เพื่อดาวน์โหลด App
2. หน้าจอถัดไปกดปุ่ม "Install"
* หน้าจอถัดไปอาจแสดงข้อวาม "Unsigned"
คุณสามารถกดปุ่ม "Install" ได้ทันที
 
1. Click the link above
2. Next screen, click "Install"
* The screen may indicate "Unsigned"
   It is safe to click "Install"

ตั้งค่าใช้งาน MMS (MMS Setting)

ตั้งค่าด้วยตนเองโดยเลือกเมนูจากเครื่องโทรศัพท์ ดังนี้
1. เลือกเมนูตั้งค่า (Settings)
2. เลือกทั่วไป (General)
3. เลือกเซลลูล่าร์ (Cellular) หรือ เครือข่าย (Network)
    *ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่น iOS (depend on iOS version)
4. เลือกเครื่อข่ายข้อมูลเซลลูล่าร์หรือเครือข่ายมือถือ     (Celular Data Network)
5. ที่หัวข้อ MMS ใส่ข้อมูล ดังนี้
    APN: mms
    MMSC: http://mms.ais.co.th
    พร๊อกซี่ MMS (Proxy MMS): 203.170.229.34:8080
    MMS Max Message Size : 500000